O projekcie

Projekt jest skierowany do: 54 osób 33 (K) 21 (M) biernych zawodowo,  osoby z niepełnosprawnością
w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET

Główny cel projektu:

wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo, które pozostają bez pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Zakres wsparcia:

  • spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  • szkolenie zawodowe zgodne z IPD;
  • 6 miesięczny staż zawodowy
  • Pośrednictwo Pracy.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • zwrot kosztów dojazdu;
  • refundacja zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem;
  • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • stypendium szkoleniowe;
  • stypendium stażowe.