Rekrutacja i regulamin

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019 roku.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest biurze Projektu (zakładka „Kontakt”) oraz  na stronie internetowej:  http://kompas.focus-training.com.pl

Do projektu można zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub e-mail) do 31.05.2019r. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny (doc)

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Regulamin projektu (doc)

Regulamin projektu (pdf)

 

Wyciąg najważniejszych informacji z regulaminu:

Realizatorem Projektu jest FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna, z siedzibą w Sulnowie przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Sulnowo.

Buro Projektu zlokalizowane jest w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pokój 335

Planowane formy wsparcia

W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe zakończone opracowaniem IPD
 2. Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy (odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy) i zgodne z opracowanymi IPD – ostateczna tematyka i zakres szkoleń uzależniony od wyników IPD, z wypłacanym w ramach Projektu stypendium szkoleniowym dla uczestników Projektu
 3. Pośrednictwo pracy
 4. 6-miesięczne staże z wypłacanym w ramach Projektu stypendium stażowym dla uczestników, organizowane zgodnie z zapisami IPD (w wymiarze średnio 140 godzin na miesiąc, 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo)
 5. Asystent Osoby Niepełnosprawnej (w wymiarze i zakresie wskazanym w IPD)
 6. Przygotowanie WIDEO CV dla uczestników Projektu
 7. Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
 8. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Zasady udziału w projekcie

Projekt adresowany jest do 54 Uczestników (33 kobiet i 21 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, wyłącznie biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

Zgłoszenie do Projektu jest dobrowolne. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza znajomość i akceptację zasad uczestnictwa w Projekcie.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne, które:

 1. mieszkają na terenie województwa pomorskiego;
 2. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym / lub posiadają odpowiednią opinię lekarską (dot. sytuacji gdy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności);
 3. są w wieku aktywności zawodowej i pozostają bez zatrudnienia;
 4. są bierne zawodowo (osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 5. są w wieku 18-29 lat;
 6. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 7. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni
 8. należą do młodzieży NEET – spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują (tj. są bezrobotne albo bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się, i które nie uczestniczyły w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do Projektu;

 

Organizacja naboru do projektu

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy, do wyczerpania miejsc.

Formularz rekrutacyjny przeznaczony do rejestracji w Projekcie dostępny jest biurze Projektu na stronie internetowej:  http://kompas.focus-training.com.pl

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanym). Odrzucane będą formularze niekompletne, nieczytelne lub zawierające niewypełnione rubryki (weryfikacja formalna formularzy rekrutacyjnych).

 

Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć

 1. kserokopie aktualnego orzeczenia dot. niepełnosprawności / odpowiedniej opinii lekarskiej – jeżeli dotyczy (tj. w przypadku braku orzeczenia dot. niepełnosprawności),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kserokopie aktu urodzenia dziecka – jeśli dotyczy

Dokumenty mogą być złożone osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, lub poprzez pełnomocnika / osobę uprawnioną a także w wersji elektronicznej (skany podpisanych dokumentów w plikach .pdf lub .jpg) na adres mailowy info@focus-training.pl

Etapy rekrutacji

Etap I – złożenie formularza rekrutacyjnego (nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie do momentu, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 80).

Złożone formularze rekrutacyjne będą weryfikowane pod kątem formalnym (m.in. kompletność formularza i danych) oraz pod kątem spełniania kryteriów udziału w Projekcie: wiek 18 – 29 lat; status osoby biernej zawodowo zgodnie z definicją PO WER; osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni, osoba należąca do młodzieży NEET – spełniająca łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. osoba bezrobotna albo bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się, i nie uczestniczyła w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu), osoby zamieszkałe na obszarze woj. pomorskiego, posiadane aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności / odpowiednia opinia lekarska);

Dodatkowe punkty premiujące przyznane będą osobom, które:

 1. Są kobietami (0 – 10 punktów)
 2. Są osobami o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem nie wyższym niż na poziomie ponadgimnazjalnym lub szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) (0 – 10 punktów)
 3. Są osobami zamieszkałymi na obszarach wiejskich (0 – 10 punktów)
 4. Są osobami, które sprawują opiekę nad dzieckiem (0 – 10 punktów)

Etap II – spotkanie z psychologiem – dokonana zostanie wstępna diagnoza mająca na celu określenie predyspozycji zawodowych i motywacji kandydatów do udziału w Projekcie. Zbadany zostanie m.in. poziom motywacji do udziału i ukończenia Projektu. Na podstawie przeprowadzonego spotkania kandydatom przyznane zostaną punkty.

Na podstawie punktów uzyskanych łącznie podczas I i II etapu rekrutacji zostanie stworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu na liście decydować będzie większa liczba punktów uzyskanych podczas spotkania rekrutacyjnego (II etap rekrutacji), na następnie kolejność zgłoszeń.

Gdy liczba chętnych, spełniających kryteria udziału w Projekcie przekroczy liczbę wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły automatycznie uczestniczyć w Projekcie zgodnie z kolejnością występującą na liście rezerwowej w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przez zakwalifikowane osoby.

Etap III – podpisanie umowy szkoleniowej.